Nya miljökrav för kraftverk kan bli mångmiljonsmäll för kommunen

ÖVERTORNEÅ: – Om ett lagförslag går igenom kan kommunen som ägare till kraftverken i Ekfors krävas på åtgärder för förnyade miljötillstånd och byggande av fisketrappa. Det kan komma att röra sig om kostnader för fem till tio miljoner, säger kommunalrådet Tomas Mörtberg (C).

I samband med kommunstyrelsesammanträdet i måndags lämnade personal från länsstyrelsen, vattenhandläggare Ingemar Perä vid avdelningen för miljöskydd och projektkoordinator Magnus R Johansson, information om det förslag till ny lagstiftning för vattenkraft som tagits fram och som förväntas presenteras i en lagrådsremiss redan i mars.
Vandringsvägar för fisk
– Bakom det här ligger det ramdirektiv som EU tagit fram och som Sverige ska genomföra nationellt. Anläggningarna i Ekfors har tillstånd, men dessa saknar domar enligt miljöbalken från år 2000. Enligt förslaget ska en omprövning ske av äldre tillstånd, enligt Ingemar Perä.
– Vi ville informera kommunen, som ganska ny kraftverksägare, om vad som är på gång.
Så här förklarar Perä vad kommunen har att göra om förslaget går igenom.
– Ägarna ska anmäla till länsstyrelsen att de begär en omprövning. Själva omprövningen görs i mark- och miljödomstolen. Förutom att det kan handla om att bygga vandringsvägar för fisken, kan det röra sig om att Puostijoki behöver tappas året om, förklarar Perä.
Kommer kommunen att få stå för hela kostnaderna om kraven på åtgärder aktualiseras?
– Det finns förslag till en nationell fond, där de stora bolagen ska avsätta medel, som verksamhetsutövarna kan söka, svarar Ingemar Perä.
För att de ska få söka måste de först ha gjort en ansökan om omprövning av tillstånden. Beräkningar säger att så mycket som 80-85 procent av kostnaden kan täckas med pengar ur fonden.
Hur många mindre kraftverk kan beröras om förslaget går igenom?
– Det finns flera tusen småskaliga anläggningar. Av 4.000 anläggningar saknar merparten moderna tillstånd utifrån nuvarande miljölagstiftning, förklarar han.
Bengt Aili i gruppen Puostijärvi/joki vattensystem och fiskevårdsförening ser mycket positivt på att åtgärder kan vara på gång beträffande fiskevandringen men för det kommunägda kraftbolaget kan det bli en utgift i mångmiljonklassen.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , ,