Vyer inom Övertorneå hotas av vindkraft

Så här kommer de 225 meter höga snurrorna att synas från Luppioberget enligt Pöyry Finland Oy.

Så här kommer de 225 meter höga snurrorna att synas från Luppioberget enligt Pöyry Finland Oy.

ÖVERTORNEÅ: I ett yttrande till delgeneralplan för Reväsvaara vindkraftpark i Ylitornio kommun fäster Finsk-svenska gränsälvskommissionen uppmärksamhet till vissa gränsöverskridande aspekter.

Det blir endast tre kilometer till de svenska byarna Luppio och Hedenäset från området med 10-15 vindkraftverk som når en höjd av 225 meter.
Det är kommunstyrelsen i Ylitornio som lagt fram den aktuella planen, som kan läggas till grund för att bevilja bygglov för vindkraftverk. Den går vidare även till Naturvårdsverket i Sverige.
Finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen beaktar naturvård, kulturmiljövård och miljöskydd som intressen och lämnar i det här fallet vissa gränsöverskridande tankar kring förslaget.
Det konstateras att påverkan utan tvekan är större på den svenska sidan.
– Området i Sverige mittemot projektområde är utpekat som riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård. På svenska sidan orienterar byarna sig mot Torne älv och Finland. Norrbottens länsstyrelse har i sitt yttrande vid tidigare skede uttalat att verksamheten kan innebära en risk för att påtagligt skada riksintresset, anges det i gränsälvskommissionens yttrande.
1,5 kilometer
Vidare sägs att som kortast är avståndet från Reväsvaara vindkraftsområde till älvområdet 1,5 kilometer, och från den närmaste enskilda vindkraftenheten blir avståndet till den svenska sidan 4,5 kilometer.
– Vinkraftverkens högsta toppar når cirka 475 meters höjd över havet och cirka 400 meters höjd över Torne älv. Vindkraftverken utgör ett nytt, storskaligt och betydande industriellt element i landskapet, påpekar kommissionen.
Parker på rad
20 kilometer söder om Reväsvaara finns det befintliga vindkaftsområdet Kitkiäisvaara. Dessutom planeras i finska Pello ett tredje vindkraftsområde Palovaara-Ahkiovaara vilket inte nämns i delgeneralplanförslaget. Området ligger 25 kilometer norrut från Reväsvaara på gränsen mellan Pello och Ylitornio.
– Alla kända vindkraftsprojekt och deras påverkan ska iakttas tillsammans när den sammanställda och regionala påverkan av Reväsvaara beaktas till förhållande till den enhet som det nationellt värdefulla landskapsområdet, skriver kommissionen.
Övertorneå kommuns syn
Även mindre påverkan på renskötseln nämns i yttrandet. Vidare uppges att riktlinjer saknas i förslaget om förebyggande av erosion av marken eller grumling av småvattendrag vid bygget av vägar, vägtrummor och installationer. Dessa kan påverka vattnets status negativt.
HB skrev i början av maj 2014 om Övertorneå kommuns konsekvensbedömning gällande den aktuella parken. Miljö- och hälsoskyddsinspektören Per Lundbäck tog då upp frågor kring diken och andra biflöden och hur dessa kommer att påverkas, liksom Naturaobjektet Torne och Kalix älvar. Främst faunan i Torneälven samt människors påverkan på grund av det blinkande ljuset togs upp.
Inte oväntat kommer reaktioner från svenska sidan. Föreningarna i Risudden har kommit med ett skarpt skrivet yttrande.
– Vi är emot vindkraftverk i vårt blickfång. Vindkraftverken kommer att förstöra landskapsbilden för all tid framöver. Byarna längs älven är uppbyggda som radbyar med husen mot nationalälven Torneälv, skriver de bland annat.

 

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , , ,
3 kommentarer om “Vyer inom Övertorneå hotas av vindkraft
 1. C-E Simonsbacka skriver:

  Talerätt: Efter Högsta domstolens avgörande, NJA 2004 s. 590, syns en förändring i praxis. Från att ha varit fastare bunden till avståndet mellan vindkraftverken och klaganden sker istället en bedömning om huruvida det finns risk för olägenheter som skuggbildning och buller som inte är endast teoretiska eller helt obetydliga. Denna förändring har utvidgat talerätten för enskilda men av Mark- och miljööverdomstolens avgörande, MÖD 2006:66, framgår att ett åberopande endast av estetiska värden utgör ej grund för talerätt.

 2. rex skriver:

  Detta är verklig o bra miljöriktig utveckling. Sådant kan ej kallas för störande där ute i skogen!

 3. Vindkraft ja men på rätt ställe! skriver:

  Ötå kommun har satsat på byggandet av Utblick restaurangen på Luppioberget – och mer är tänkt att satsa.
  Samtidigt verkar kommunledningen inte ha något emot uppförande av dessa vindkraftstorn i Finland mittemot Luppioberget!?
  Dessa torn kommer att STARKT minska attraktionsvärdet för L-berget, Rest. Utblick och pågående stora satsningar i besöksnäringen inom kommunen. Vindkraftsverk skall byggas men inte mitt inne i riksintressen/skyddade älvar som nu planeras till Reväsvaara.
  Berörda medborgare har ej tillfrågats, varför?
  Våra valda i kommunen MÅSTE framföra våra åsikter.Action please